PRZYPOMNIENIE

_IMG_""

Urząd Gminy w Kluczewsku przypomina przedsiębiorcom, że w dnia 30 września br.  /data zaksięgowania/ upływa termin na wniesienie III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r.

Opłatę powyższą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko: Nr 73  8525  0002  0030 0300 0013 0001.

W przypadku niedokonania w powyższym terminie opłaty III raty, zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 albo 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.) powiększonej o 30% tej opłaty.

Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w w/w terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.