INFORMACJA o preferencyjnym zakupie węgla

_IMG_""

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluczewsko!

      Nowe przepisy o preferencyjnym zakupie węgla weszły w życie 03 listopada. Ustawa zawiera przepisy pozwalające samorządom kupić węgiel od spółek Skarbu Państwa po określonej cenie (max. 1500 zł brutto) i za preferencyjną cenę (max. 2000 zł brutto), odsprzedać uprawnionym do dodatku węglowego mieszkańcom.

To, w jaki sposób na terenie samorządu będzie wyglądała sprzedaż węgla, zależy od decyzji gminy, która dystrybucję tego paliwa może prowadzić.

Gmina w ciągu 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy węglowej,  musiała opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przystąpieniu do zakupu węgla w okresie do dnia 31 grudnia 2022 roku. W odniesieniu do okresu od 1 stycznia 2023 r. informację należały opublikować do 8 stycznia 2023 roku.  

 

Po podjęciu decyzji o „aktywnym” wykonywaniu nowych zadań należało wybrać model prawnoorganizacyjny, w którym będzie realizowana preferencyjna sprzedaż węgla.

Gmina Kluczewsko wybrała model sprzedaży poprzez swoją jednostkę organizacyjną    tj. Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku.

W dniu 21 listopada 2022 r. u Wojewody Kieleckiego w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego Gmina Kluczewsko zawarła umowę  z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu tj. Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach.

Należy pamiętać o tym, że uprawnioną do zawarcia takowej umowy jest gmina, a nie np. przedsiębiorca, który będzie pośredniczył w sprzedaży węgla na terenie danej gminy.

Zapewniono nas, że realizacja dostaw węgla dla mieszkańców będzie możliwa natychmiast po podpisaniu umowy i przekazaniu zamówień na węgiel.

O dalszych  wytycznych w tej sprawie  będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Z poważaniem

 

                                                                                              WÓJT  GMINY

                                                                                               /-/ Pałka Rafał