Ogłoszenie – Konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2023 roku”

_IMG_""

Wójt Gminy Kluczewsko ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2023 roku” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest ochrona zwierząt.

                                                     Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2023r.”, stanowiący załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2023r.

                                                         Cel konsultacji

Celem konsultacji jest wypracowanie najkorzystniejszego sposobu ochrony zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko.
Treść projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2023r.” i formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje odbędą się w dniach 26 styczeń 2022 r. – 06 luty  2023r.

Przy konsultacji zostaną wykorzystane następujące formy:
– publikacja tekstu dokumentu na stronie Urzędu Gminy Kluczewsko  www.kluczewsko.pl,
– publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kluczewsko,
– przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@kluczewsko.gmina.pl
– przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, w godzinach pracy Urzędu Gminy Kluczewsko ( codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00 ),
– zaopiniowanie projektu uchwały przez powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

                                                                                                       WÓJT  GMINY

                                                                                                       /-/Rafał  Pałka

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 12-2023

ost. PROJEKT PROGRAM ZWIERZAT GMINY KLUCZEWSKO

formularz-do-opinii-o-programie zwierząt