UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

_IMG_""

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „OD POMYŁU DO DZIAŁANIA” na zadanie  EKOLOGIA 1 OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, tytuł zadania „TU MIESZKAM TU SPRZĄTAM 2022”. W dniu 09.06.2022 roku do Urzędu Gminy Kluczewsko wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „OD POMYSŁU DO DZIAŁANIA”.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy podmiot, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

 

Uwagi prosimy składać na adres:

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko

Uproszczona oferta 2022