Informacja dotycząca obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

_IMG_""

Szanowni Państwo.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (  Dz.U. z 2022 poz. 2519 z późn. zm.), nałożyła od 01 stycznia 2023 r. na wszystkie gminy  w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych  ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego Urząd Gminy Kluczewsko informuje właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy  obowiązku wypełnienia zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.
Wypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru należy złożyć  w terminie do 15 kwietnia 2023 r. do Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku  (II piętro ). Nowo wybudowane zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków należy zgłaszać niezwłocznie po oddaniu ich do eksploatacji.
Druki zgłoszenia można pobrać  w KUZG w Kluczewsku, a także ze strony internetowej gminy www.kluczewsko.pl

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych  i dostosowania do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku nie złożenia zgłoszenia  zobowiązani będzie do samodzielnego zebrania danych w formie kontroli na terenie Państwa posesji w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe w przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. ustawy właściciele nieruchomości zobowiązani są do:                                                                                                                                                                – przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
– opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez korzystanie z usług przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia. W przypadku gminy Kluczewsko jest to KUZG w Kluczewsku.
-udokumentowania ww. faktu opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi osobom kontrolującym.

– Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kluczewsko (Uchwała Nr XI/5/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko ,wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości należy realizować:
„§  12. 1.Nieczystości płynne gromadzone w zbiornikach bezodpływowych usuwane są z terenu nieruchomości z częstotliwością odpowiednią dla ilości powstałych nieczystości i pojemności posiadanego zbiornika. Wyliczenia ilości powstałych nieczystości płynnych dla danej nieruchomości, dokonuje się w oparciu o normy zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca na dobę wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

2. Opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej powinno następować z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni”.
Poniżej do pobrania druk zgłoszenia .

Zgloszenie(1)