OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

_IMG_""

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko zmieniającej uchwałę w sprawie  Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Kluczewsko zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Kluczewsko, do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Propozycje i uwagi na piśmie prosimy zgłaszać bezpośrednio do dnia 09 lutego 2023 r.  w godzinach pracy Urzędu Gminy  na adres e-mail ug@kluczewsko.gmina.pl.

Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej i siedzibie Urzędu Gminy Kluczewsko.

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Po przeprowadzeniu bezpośredniego spotkania, oraz po wyznaczonym terminie składania uwag i propozycji sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

             Załączniki:

1/ Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Kluczewsko  w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

2/ Formularz zgłaszania opinii.

 

                                                                                                       WÓJT  GMINY

                                                                                                                 /-/ Pałka Rafał    

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13 z 2023 r.

FORMULARZ 30-01-2023

UCHWALA zmiana pozytku na 2023

lex-swiet-2022-4559-uchwala-w-sprawie-uchwalenia