Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.

_IMG_""

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Kluczewsko, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie 1 luty 2022 r. – 31 lipiec 2022 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 1 sierpień 2022 r. – 31 sierpień 2022 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca  w godzinach pracy urzędu.

Do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego. Jeżeli rolnik złożył wniosek wraz z informacją z ARiMR w lutym – w sierpniu składa sam wniosek.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosku należy dołączyć:

– faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.,
– oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych,
– w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie umów dzierżawy bądź oświadczenia,
– oświadczenie o pomocy de minimis,
– w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca. Jeżeli rolnik złożył wniosek wraz z informacją z ARiMR w lutym – w sierpniu składa sam wniosek.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Wniosek oraz dodatkowe oświadczenia można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy lub z załączników, które publikujemy poniżej. Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 31 października 2022 r.,  po otrzymaniu środków finansowych na ten cel ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wzór wniosku akcyza

Oświadczenie do wniosku