Herb i flaga

_IMG_""

 

Dnia 29 czerwca 2012 roku na XIV Sesji Rady Gminy Kluczewsko podjęta została Uchwała w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania. Herb Gminy Kluczewsko stanowią: w polu błękitnym podkowa srebrna(biała)zwrócona barkiem do góry tarczy z dwoma złotymi(żółtymi)krzyżami, jednym zaćwieczonym na podkowie, a drugim umieszczonym w jej środku. Nad krzyżem umieszczony jest złoty(żółty) klucz w pas w prawą heraldyczną stronę. Flaga gminy będąca odwzorowaniem herbu składa się z błękitnego płata materii o proporcjach 5 : 8 z umieszczonym z jej prawej heraldycznej strony herbem gminy. Podobnie pieczęć gminy składa się z herbu gminy który znajduje się w środku pieczęci oraz napisem w legendzie rozdzielonym dwoma gwiazdkami GMINA/KLUCZEWSKO.

Prawo do używania herbu i flagi przysługuje Radzie Gminy, Wójtowi Gminy, Urzędowi Gminy, Gminnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom wykonującym w imieniu gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej. Pieczęci Gminy do sygnowania ważnych dokumentów mogą używać Rada Gminy, Wójt Gminy i Urząd Gminy. Herb i flaga gminy będzie umieszczana w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedzibę albo miejsce obrad organów gminy z okazji uroczystości, świąt, rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas imprez promujących gminę. Herb może być umieszczany na drukach urzędowych Rady Gminy i Wójta oraz na stronach internetowych których administratorem jest Gmina Kluczewsko.

Projekty herbu, flagi i pieczęci zostały opracowane i przesłane do zaopiniowania do Komisji Heraldycznej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji i po spełnieniu wymogów stawianych przez Komisję zostały w obecnym kształcie zaopiniowane pozytywnie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.